img

Kokonaisvaltaisia ja voimavaralähtöisiä sosiaali- ja hyvinvointipalveluja ikäihmisille.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat kotikäynnit ihmisten kotona, ryhmänohjaukset, tapahtumien järjestäminen ja konsultointi.

Hyvinvointiosuuskunta Gerbera on ikäosaava yritys, joka ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon palvelunkäyttäjän. Hänen kokemuksensa huomioidaan, tarpeensa nähdään ja toiveensa kuullaan.

Ikäihmisen ja yrityksen välinen vuorovaikutus otetaan huomioon markkinoinnissa, asiakaspalvelussa sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Ikäihmiset osallistuvat oman elämänsä asiantuntijoina tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin.

Toimintaamme ohjaava arvolupaus on olla ammatillisesti empaattinen ikäosaava yritys, joka tarjoaa ikäihmisille voimavaralähtöisiä tavoitteellisia palveluja, jotka vahvistavat toimijuutta ja mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman pitkään.

Tuemme omaishoitajien jaksamista ja tarjoamme etäomaishoitajille vaihtoehtoja läheisestä huolehtimiseen.
Kunnille tarjoamme yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja, jotka täydentävät ja toimivat vaihtoehtona kunnallisille palveluille.
Palvelukodeille tarjoamme asukkaiden toimintatuokioita ja viriketoimintaa, oppilaitoksille työssäoppimispaikan ja luotettavan kumppanin sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa täydennämme toisiamme ja hyödymme siten synergiaeduista.

Osuuskuntamme perustajajäsenet ovat 1 sairaanhoitaja (AMK) ja 6 geronomia (AMK).
Työntekijöitä on tullut lisää ja kaikki ovat ammattitaitoisia vanhustyön osaajia.

Meillä on vahvuuksina pitkä työkokemus, elämänkokemus ja erityisosaaminen.

Yhteisenä päämääränämme on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, turvallisuudentunne ja palveluiden joustava saaminen.

img

Toteutamme asiakastyötä yhdessä asiakkaan kanssa!

Olemme laajentaneet toimintaamme nyt myös Kajaaniin.Kirjokannen lopetettua 21 vuoden jälkeen toimintansa Kajaanissa jatkaa Osuuskunta Gerbera samoja palveluita alueella. Iina Pajulampi tarjoaa pääasiassa siivouspalvelua,ulkoilu- ja asiointi palveluita Kajaanin alueella.

Yhteystiedot: Iina Pajulampi 050-370 8956

Sähköposti: gerbera.kajaani@gmail.com

Meille käy myös Veteraanisetelit

img

Lehtijutun voit lukea oheisesta linkistä sivuilta 4-5. https://mediakaista.edocker.com/reader/75ea135e-b5c0-11e8-ab27-00155d64030a

Muista Gerberan lahjakortti!


Kemin Hoivaparkki

Omaishoidettavien Hoivaparkki kokoontuu kevät- ja syyskaudella parittoman viikon tiistaina Keskustan palvelukeskuksessa,

os. Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen Varpu Tukia, puh. 040 620 8282

Ruokailu: hinta 8,50 eur


Noudatamme uutta tietosuojalakia. Asiakastietoja ei luovuteta eikä myydä eteenpäin.

Seuraa myös Gerberan Facebook-sivuja!

Me Gerberassa haluamme korostaa ihmisen omia voimavaroja ja antaa hänelle itselleen mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden sisältöön ja rakentumiseen.

Olemme valmiita kuuntelemaan asiakasta, osallistumaan tavoitteisiin ammattimaisesti ja työskentelemään yhdessä. Olemme joustavia ja varaamme aikaa asiakkaan kohtaamiseen.

Työskentelemme joka päivä klo 7 - 22. Palveluidemme hinnat ovat alkaen 31,50€/h. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopiva palvelu.

Toimintaamme ohjaava arvolupaus on olla ammatillisesti empaattinen ikäosaava yritys, joka tarjoaa ikäihmisille voimavaralähtöisiä tavoitteellisia palveluja. Sen vuoksi olemme perustaneet asiantuntijaryhmän, jonka tavoitteena on pohtia yhdessä ikäihmisten kanssa palveluntarvetta ja -sisältöjä. Ryhmä koostuu kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuvista ikäihmisistä sekä omaishoitajista.

Asiantuntijaryhmä on perustettu 24.9.2015. Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa -syksyisin ja keväisin, Sotainvalidien palvelutalo Tammenlehvässä Kemissä. Perustamiskokouksessa pohdittiin asioita, joihin ikäihminen saattaa tarvita apua.

Gerberan asiantuntijaryhmän tapaamisessa Tammenlehvässä päivitettiin kuulumisia. Sekä yksityisten että julkisten palvelujen käyttö on lisääntynyt. Julkisten palvelujen aikatauluihin toivottiin säännöllisyyttä, jotta lääkehoidon toteuttaminen onnistuisi paremmin. Kuulon alentumisesta kärsivät henkilöt kohtaavat monia haasteita: nopeasta puheesta on vaikea saada selvää, kaikki eivät tule ajatelleeksi, että pitäisi puhua kohti eikä ohi, kuulemattomuus vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja saattaa johtaa eristäytymiseen. Tiedonsaannin siirtyminen nettiin harmitti monia. Kaikilla ikäihmisillä ei ole tietokonetta tai omaisia, joiden avulla tiedonlähteille pääsisi. Kiitos kaikille osallistujille arvokkaasta palautteesta!

Arvot kuvastavat toimintaamme ja muistuttavat, mitkä asiat olemme kokeneet yhteisesti tärkeiksi. Osuuskunnan toimintaa ohjaavat seuraavat arvot
Tuemme asiakkaan omia vahvuuksia, korostamme omaa osallistumista ja huomioimme esteiden sijaan mahdollisuuksia. Voimavaralähtöisyys vahvistaa subjektiivista roolia.

Työmme perustuu eettisiin periaatteisiin, joihin sisältyy toisen ihmisen auttaminen eri menetelmien avulla.

Asiakas kohdataan arvokkaana ihmisenä. Palvelu toteutetaan asiakkaan arvot, vakaumus ja tavat huomioiden.

Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja annamme mahdollisuuden osallistua palvelua koskeviin päätöksiin. Kohtelemme toista ihmistä lähimmäisenä.

Kuuntelemme ja eläydymme asiakkaan tilanteeseen. Asiakassuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen. Tehtävissämme toimimme oikeudenmukaisesti.

Palvelemme jokaista asiakasta hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Asiakkaan kotona suoritettavan työn merkittävimpänä tavoitteena pidämme täydellisen luottamuksen ja turvallisuuden säilyttämistä.

Työympäristö on asiakkaan omaisuutta ja sisältää yksityisyyden lisäksi tietoa omaisuudesta ja vaatii täydellisen tietosuojan.

Erityisesti ikääntyneiden hoitotyö saattaa sisältää paljon uskottua luottamusta ja sairauden tuomaa turvattomuutta. Tähän vastaamme työssämme ammattitaidolla ja salassapitovelvollisuudella .

Osuuskuntamme jokainen jäsen on työsopimuksessaan sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Meillä kaikilla on samanarvoinen ihmisarvo. Jokaisella ihmisellä on oikeus määrätä omista asioistaan, kokea oikeudenmukaisuuden- ja turvallisuudentunnetta, osallistua ja olla yksilö muiden joukossa.

Ihmisarvomme ei ole riippuvainen siitä, mistä tulemme, minkä ikäisiä tai rotuisia olemme. Arvokkuus on ihmisen vapautta tehdä itse päätöksiä ja toisten on kunnioitettava sitä.

Me voimme lisätä arvokkuuden kokemista. Etiikan ydin on kyky asettua katsomaan maailmaa toisen ihmisen näkökulmasta.

Tunnetasolla on tapahduttava muutos ennen kuin se voi tapahtua toiminnan tasolla. Yksin asuvalla ihmisellä turvattomuus saattaa lisääntyä ja mahdollisuus olla mukana ympäröivissä tapahtumissa heikkenee.

Kunnioittaminen ilmenee toisen ihmisen kuuntelemisena, huomioimisena ja mukaan ottamisena.

Arvokkuuden vahvistaminen toteutuu myös ihmisen intimiteetin ja yksityisyyden suojaamisesta.


Takaisin ylös