Hyvinvointiosuuskunta Gerberan perustajajäsenet ja työntekijät ovat vanhustyön osaajia. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme voimavaralähtöisyys, eettisyys, luotettavuus ja arvokkuus.

Vanhustyön ammattilaiset

Hyvinvointiosuuskunta Gerbera

Hyvinvointiosuuskunta Gerbera on perustettu vuonna 2015 Kemissä. Vuonna 2018 laajensimme toimintaamme Kajaaniin. Hyvinvointiosuuskunta Gerberan perustajajäsenet ovat vanhustyön osaajia. Koulutukseltamme olemme sairaanhoitajia (AMK) tai geronomeja (AMK). Myös kaikki työntekijämme ovat kokeneita vanhustyön ammattilaisia. Asiakkaitamme ovat pääasiassa ikäihmiset, jotka asuvat kotona. Tarjoamme heille kotipalvelua, siivouspalvelua sekä ateriapalvelua. Teemme yhteistyötä oppilaitosten, kuntien ja palvelukotien kanssa. 

Osuuskuntamme arvot

Arvot kuvastavat toimintaamme ja muistuttavat, mitkä asiat olemme kokeneet yhteisesti tärkeiksi. Osuuskuntamme toimintaa ohjaavat oheiset arvot.

Voimavaralähtöisyys

Tuemme asiakkaan omia vahvuuksia, korostamme omaa osallistumista ja huomioimme esteiden sijaan mahdollisuuksia. Voimavaralähtöisyys vahvistaa asiakkaan subjektiivista roolia.

Eettisyys

Työmme perustuu eettisiin periaatteisiin, joihin sisältyy toisen ihmisen auttaminen eri tavoin. Kohtaamme asiakkaan arvokkaana ihmisenä kaikissa tilanteissa. Toteutamme palvelut asiakkaan arvot, vakaumus ja tavat huomioiden. Kohtelemme toista ihmistä lähimmäisenä. Asiakassuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen. Tehtävissämme toimimme oikeudenmukaisesti.

Luotettavuus

Asiakkaan kotona suoritettavan työn merkittävimpänä tavoitteena pidämme täydellisen luottamuksen ja turvallisuuden säilyttämistä. Työympäristö sisältää yksityisyyden lisäksi tietoa asiakkaan omaisuudesta, joka vaatii täydellisen tietosuojan. Erityisesti ikääntyneiden hoitotyö saattaa sisältää paljon uskottua luottamusta ja sairauden tuomaa turvattomuutta. Tähän vastaamme työssämme ammattitaidolla ja salassapitovelvollisuudella. Osuuskuntamme jokainen jäsen on työsopimuksessaan sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Arvokkuus

Meillä kaikilla on samanarvoinen ihmisarvo. Jokaisella ihmisellä on oikeus määrätä omista asioistaan, kokea oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden tunnetta, osallistua ja olla yksilö muiden joukossa. Yksin asuvalla ihmisellä turvattomuus saattaa lisääntyä ja mahdollisuus olla mukana ympäröivissä tapahtumissa heikkenee.

Arvokkuus on ihmisen vapautta tehdä itse päätöksiä ja toisten on kunnioitettava sitä. Me voimme lisätä arvokkuuden kokemista. Etiikan ydin on kyky asettua katsomaan maailmaa toisen ihmisen näkökulmasta. Kunnioittaminen ilmenee toisen ihmisen kuuntelemisena, huomioimisena ja mukaan ottamisena. Arvokkuuden vahvistaminen toteutuu myös ihmisen intimiteetin ja yksityisyyden suojaamisesta.

Ihmisarvomme ei ole riippuvainen siitä, mistä tulemme, minkä ikäisiä tai rotuisia olemme. Tunnetasolla on tapahduttava muutos ennen kuin se voi tapahtua toiminnan tasolla.

Palvelumme kunnille ja palvelukodeille

Kunnille tarjoamme yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja, jotka täydentävät ja toimivat vaihtoehtona kunnallisille palveluille.

Palvelukodeille tarjoamme asukkaiden toimintatuokioita ja viriketoimintaa. Meiltä voi tilata ryhmänohjauksia, erilaisten tapahtumien järjestämistä ja konsultointia.

Yhteistyökumppaneitamme

Teemme yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjoamme monipuolisia työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Teemme yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa täydentäen toistemme osaamista. Yhdessä voimme tarjota monenlaisia palveluita ikäihmisille ja heidän kanssaan toimiville organisaatioille.

Omavalvontasuunnitelma

Tavoitteenamme on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, turvallisuuden tunne ja palveluiden joustava saaminen. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja omavalvonnalla varmistamme asiakkaidemme yhdenvertaisuuden sekä palveluidemme saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun. 

Avaa omavavalvontasuunnitelma